Informacije o iskanju

  1.Server ID
172
  2. Primeri uporabe posebnih znakov:

Iskanje cele fraze: Uporabimo spredaj in zadaj besedila narekovaj »"«

Primer: "kmetijsko območje"


Pogojno iskanje različnih besed: Med besedami uporabilo ločilo OR

Primer: Janez OR Novak

Rezultat: Vrne vse osebe z imenom Janez ali s priimkom Novak


Hkratno iskanje različnih besed: Med besedami uporabilo ločilo AND

Primer: Janez AND Novak

Rezultat: Vrne vse Janez-e s priimkom Novak


Iskanje besede z neznano črko: V besedo na mesto neznane črte ali znaka vstavimo simbol vprašaj »?«

Primer parcele: 100?/2

Rezultat: Vrne parcele kot so 1001/2, 1002/2 …

Primer priimka: Novakovi?

Rezultat: Vrne osebe s priimkom Novakovič ali Novaković


Iskanje besede z neznano skupino črk: V besedo na mesto neznane skupine več črk vpišemo simbol zvezdico »*«

Primer parcele: 1*/2

Rezultat: Vrne parcele kot so 1/2, 10/2, 101/2,102/2 … 1001/1, 1002/2

Primer imena: Serg*

Rezultat: Vrne osebe z imeni kot so Sergej , Sergeja, Sergio


Iskanje besede s podobnim korenom besede: V besedo na mesto neznane skupine več črk vpišemo simbol tilda »~«. Sistem išče besede z podobno vsebino

Primer ulice, katere točno ne poznamo imena: gregorjeva~

Rezultat: Vrne ulico gregorčičeva ulica

  3. Seznam poročil po katerih je omogočeno hitro iskanje
1: Atributni podatki ministrstva za kulturo
Poročilo o pravnih režimih varstva kulturne dediščine

2: Atributni podatki - JAVNO
Čistilna naprava - GURS atributi (GJI)
Čistilna naprava - Priponke in priloge
Čistilna naprava - Sistemski atributi (SIS)
Čistilna naprava - Uporabniški atributi (USR)
Črpališče - GURS atributi (GJI)
Črpališče - Priponke in priloge
Črpališče - Sistemski atributi (SIS)
Črpališče - Uporabniški atributi (USR)
Izpust iz kanalizacijskega sistema - GURS atributi (GJI)
Izpust iz kanalizacijskega sistema - Priponke in priloge
Izpust iz kanalizacijskega sistema - Sistemski atributi (SIS)
Izpust iz kanalizacijskega sistema - Uporabniški atributi (USR)
Jašek - GURS atributi (GJI)
Jašek - GURS atributi (GJI)
Jašek - Priponke in priloge
Jašek - Priponke in priloge
Jašek - Sistemski atributi (SIS)
Jašek - Sistemski atributi (SIS)
Jašek - Uporabniški atributi (USR)
Jašek - Uporabniški atributi (USR)
Kanalizacijski vodi - GURS atributi (GJI)
Kanalizacijski vodi - Priponke in priloge
Kanalizacijski vodi - Sistemski atributi (SIS)
Kanalizacijski vodi - Uporabniški atributi (USR)
Lomna točka - GURS atributi (GJI)
Lomna točka - Priponke in priloge
Lomna točka - Sistemski atributi (SIS)
Lomna točka - Uporabniški atributi (USR)
Lovilec - GURS atributi (GJI)
Lovilec - Priponke in priloge
Lovilec - Sistemski atributi (SIS)
Lovilec - Uporabniški atributi (USR)
Območje čistilne naprave - GURS atributi (GJI)
Območje čistilne naprave - Priponke in priloge
Območje čistilne naprave - Sistemski atributi (SIS)
Območje čistilne naprave - Uporabniški atributi (USR)
Območje črpališča - GURS atributi (GJI)
Območje črpališča - Priponke in priloge
Območje črpališča - Sistemski atributi (SIS)
Območje črpališča - Uporabniški atributi (USR)
območje jaška - GURS atributi (GJI)
Območje jaška - GURS atributi (GJI)
območje jaška - Priponke in priloge
Območje jaška - Priponke in priloge
območje jaška - Sistemski atributi (SIS)
Območje jaška - Sistemski atributi (SIS)
območje jaška - Uporabniški atributi (USR)
Območje jaška - Uporabniški atributi (USR)
Območje zadrževalnika - GURS atributi (GJI)
Območje zadrževalnika - Priponke in priloge
Območje zadrževalnika - Sistemski atributi (SIS)
Območje zadrževalnika - Uporabniški atributi (USR)
Podatki o grobu
Podatki o hidrantu
Ponikovalnica - GURS atributi (GJI)
Ponikovalnica - Priponke in priloge
Ponikovalnica - Sistemski atributi (SIS)
Ponikovalnica - Uporabniški atributi (USR)
Poročilo o starih hišnih imenih
Požiralnik - GURS atributi (GJI)
Požiralnik - Priponke in priloge
Požiralnik - Sistemski atributi (SIS)
Požiralnik - Uporabniški atributi (USR)
Priklučno mesto - GURS atributi (GJI)
Priklučno mesto - Priponke in priloge
Priklučno mesto - Sistemski atributi (SIS)
Priklučno mesto - Uporabniški atributi (USR)
Prostorski dokumenti
Vodooskrbna cev - GURS atributi (GJI)
Vodooskrbna cev - Priponke in priloge
Vodooskrbna cev - Sistemski atributi (SIS)
Vodooskrbna cev - Uporabniški atributi (USR)
Zadrževalnik - GURS atributi (GJI)
Zadrževalnik - Priponke in priloge
Zadrževalnik - Sistemski atributi (SIS)
Zadrževalnik - Uporabniški atributi (USR)

3: C: Statistike in Seznami - GURS in prebivalstvo
REZI: REGISTER ZEMLJEPISNIH IMEN
RPE: KATASTRSKE OBČINE
RPE: KRAJEVNE SKUPNOSTI
RPE: NASELJA
RPE: OBČINE
RPE: SEZNAM HIŠ
RPE: ŠOLSKI OKOLIŠI
RPE: UPRAVNE ENOTE
RPE: VAŠKE SKUPNOSTI

4: Podatki o parcelah
ZKP: Osnovni podatki o parceli - OPOZORILO: PODATKI SO INFORMATIVNI. URADNE PODATKE DOBITE NA GEODETSKI UPRAVI.

5: Atributni podatki - ARSO
ARSO: AGLOMERACIJE
ARSO: Ekološko pomembna obmocja
ARSO: Hidrografska obmocja
ARSO: Kategorizacija vodotokov
ARSO: Komunalna cistilna naprava
ARSO: Komunalno odlagalisce - obmocje
ARSO: Komunalno odlagališce
ARSO: Naravne vrednote
ARSO: Naravne vrednote - jame
ARSO: Naravne vrednote - območja
ARSO: Natura 2000
ARSO: Opozorilna karta poplav - katastrofalne
ARSO: Opozorilna karta poplav - pogoste
ARSO: Opozorilna karta poplav - redke
ARSO: Površinske vode
ARSO: Vodovarstvena obmocja - državni nivo
ARSO: Vodovarstvena obmocja - obcinski nivo
ARSO: Vodovarstvena obmocja - vrelcni nivo
ARSO: Vodovarstvena obmocja - zajetje
ARSO: Zavarovana obmocja
ARSO: ZAVAROVANA OBMOČJA CONACIJA

6: C: Statistike in Seznami - GURS - infrastruktura (ZK GJI)
LINIJSKI OBJEKTI GJI - CESTE: os ceste

7: Atributni podatki MKGP
MKGP: GERK

8: Grafični podatki RPE
Prostorski okoliši
UL - Ulice
Veljavni začasni ukrepi
Zunanji obris Slovenije

9: Grafični podatki ARSO
Aglomeracije za oskrbo s pitno vodo
Ekološko pomembna območja - jame
Erozijska območja
Natura 2000: Spremembe
Zavarovana območja- točke
Življensko območje medveda

10: Grafični podatki - JAVNO
Državne ceste
Javno dobro (februar 2014)
Kategorizacija občinskih cest 1999 (neveljaven)
Kolesarske Radovljica
Nadmorske višine nad 550 m
ODSEKI PRIJAVA JANUAR 2018_KORIDORJI
Os ceste - Axis
Os ceste - GJI, GURS
Osnutek odloka o kategorizaciji cest
PIA - Prostorski izvedbeni akti
Rupnikova linija
SD3 PRO - Prostorske enote
SD3 PRO - Prostorski red občine
Trasa avtoceste
Vplivno območje letališča

11: Grafika uporabnikovih informacij
OPPN (2018)

12: Javni anonimni dostop - grafika
Bus linija
Kolesarska pot
Polnilna postaja električnih avtomobilov
Register divjih odlagališč
Šole
Varne šolske poti